List/Grid

Tag Archives: chính sách đối với cán bộ

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Nghị định của Chính Phủ số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xà, phường, thị trấn. Nghị định này quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã); quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc ở xã và tổ dân phố ở phường, thị trấn (sau đây gọi chung là thôn và tổ dân phố).