List/Grid

Tag Archives: chứng thực chữ ký

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008

Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008

Thông tư số 03/2008/TT-BTP do Bộ tư pháp ban hành Ngày 25 tháng 08 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18-05-2007

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18-05-2007

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành gày 18-05-2007 Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký