List/Grid

Tag Archives: chứng từ điện tử

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 25/02/2007

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 25/02/2007

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 25/02/2007 do Chính phủ ban hành quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006

Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006

Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/2006 do Chính phủ ban hành quy định về thương mại điện tử.