List/Grid

Tag Archives: Chức năng của Cục An Toàn Lao Động

Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2009

Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2009

Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu Tổ chức của Cục An Toàn Lao Động.