List/Grid

Tag Archives: Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL

Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 08/09/2008

Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 08/09/2008

Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 08/09/2008 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về tăng cường công tác pháp chế ngành văn hoá, thể thao và du lịch