List/Grid

Tag Archives: chế độ

Nghị định 41/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2011.

Nghị định 41/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2011.

Nghị định 41/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ Quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác trong tổ chức cơ yếu.

Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC ngày 27/10/2008

Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC ngày 27/10/2008

Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/10/2008 về việc quy định mức thu, chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan bảo tàng Yersin.

Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008

Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008

Thông tư số 22/2008/BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty Nhà nước

Nghị định của Chính Phủ số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xà, phường, thị trấn. Nghị định này quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã); quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc ở xã và tổ dân phố ở phường, thị trấn (sau đây gọi chung là thôn và tổ dân phố).

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10

Luật Giáo dục số 11/1998/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 02/12/1998 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.