List/Grid

Tag Archives: chế độ kiểm tra

Nghị định của Chính phủ số 101/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 101/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan