List/Grid

Tag Archives: cấp tỉnh

Thông tư số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/05/2009

Thông tư số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/05/2009

Thông tư số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/05/2009 do Bộ Khoa học & Công nghệ – Bộ Nội vụ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/05/2009

Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/05/2009

Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/05/2009 do Bộ Nội Vụ – Bộ Ngoại Giao ban hành quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại Vụ thuộc Ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh.