List/Grid

Tag Archives: cải cách hành chính

Quyết định số 1221/QĐ – BNV ngày 15/09/2008

Quyết định số 1221/QĐ – BNV ngày 15/09/2008

Quyết định số 1221/QĐ-BNV ngày 15/09/2008 của Bộ Nội Vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cải cách hành chính.

Quyết định số 3654/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23/8/2008

Quyết định số 3654/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23/8/2008

Quyết định số 3654/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2008 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X  về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Nghị định số 03/1999/NĐ-CP ngày 28/01/1999

Nghị định số 03/1999/NĐ-CP ngày 28/01/1999

Nghị định số 03/1999/NĐ-CP ngày 28/01/1999 của Chính Phủ quy định Quản lý hợp tác với Nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính,