List/Grid

Tag Archives: cơ quan nhà nước

Luật Bảo Vệ Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ Em 1991

Luật Bảo Vệ Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ Em 1991

Luật Bảo Vệ Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ Em  Để nâng cao trách nhiệm của gia đình, cơ quan Nhà nước, nhà trường, tổ chức xã hội và công dân trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhằm bồi dưỡng các em trở thành công dân tốt của đất nước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 12 tháng 8 năm 1991
Luật Báo chí được QH08, ngày 28/12/1989

Luật Báo chí được QH08, ngày 28/12/1989

Luật Báo chí được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 quy định chế độ báo chí . Vai trò, chức năng của báo chí. Báo chí ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội ; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (dưới đây gọi chung là tổ chức) ; là diễn đàn của nhân dân.

 

Luật Xuất Bản 1993

Luật Xuất Bản 1993

 Luật Xuất Bản Để bảo đảm quyền sáng tạo và phổ biến tác phẩm của công dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, lực lượng vũ trang dưới hình thức xuất bản phẩm, góp phần bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Tăng cường quản lý nhà nước, phát huy vai trò của hoạt động xuất bản trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá IX, kỳ họp thứ ba, thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993.

Luật Ngân sách Nhà nước được QH/09 thông qua ngày 20/03/1996

Luật Ngân sách Nhà nước được QH/09 thông qua ngày 20/03/1996

 Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20/03/1996 quy định về lập, chấp hành, quyết toán kiểm tra ngân sách Nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước.