List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nghị định của Chính Phủ số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009

Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009

Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 do thủ Tướng Chính Phủ ban hành sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.