List/Grid

Tag Archives: bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Thông tư 05/2009/TT- BGTVT ngày 03/06/2009

Thông tư 05/2009/TT- BGTVT ngày 03/06/2009

Thông tư 05/2009/TT- BGTVT ngày 03/06/2009 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định số 134/QĐ-BTP ngày 08/01/2010

Quyết định số 134/QĐ-BTP ngày 08/01/2010

Quyết định số 134/QĐ-BTP ngày 08/01/2010 của Bộ Tư Pháp về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 02/2009/TT-BTTTT ngày 09/02/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BTTTT ngày 09/02/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BTTTT ngày 09/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ Văn bản Quy phạm Pháp luật.

Quyết định 83/2008/QĐ-BNN ngày 23/07/2008

Quyết định 83/2008/QĐ-BNN ngày 23/07/2008

Quyết định 83/2008/QĐ-BNN ngày 23/07/2008 do Bộ Nông Nghiệp ban hành về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.