List/Grid

Tag Archives: Bộ Văn Hoá

Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2009

Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2009

Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm văn hóa thành phố, tỉnh trực thuộc Trung Ương.

Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008

Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008

Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008 của Bộ Văn hoá, Thể Thao, Du lịch ban hành quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 08/09/2008

Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 08/09/2008

Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 08/09/2008 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về tăng cường công tác pháp chế ngành văn hoá, thể thao và du lịch

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP do Chính  phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP do Chính  phủ ban hành ngày 25/12/2007 quy định chức năng nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch.