List/Grid

Tag Archives: Bộ luật Lao động

Nghị định số 133/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 133/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007

Nghị định số 133/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/08/2007 quy định chi tiết và hướng dấn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao Động về giải quyết tranh chấp lao động
Luật số 84/2007/QH11 ngày 02/04/2007 sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động

Luật số 84/2007/QH11 ngày 02/04/2007 sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động

Luật số 84/2007/QH11 ngày 02/04/2007 sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương XIV của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002.
Nghị định của Chính phủ số 04/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 04/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 04/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động.

Nghị định của Chính Phủ số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/09/2003

Nghị định của Chính Phủ số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 110/2002/NĐ-CP

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 06/cp ngày 20 tháng 01 năm 1995 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 109/2002/NĐ-CP

Nghị định số 109/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Nghị định số 93/2002/NĐ-CP

Nghị định số 93/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ Số 93/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động số 35/2002/QH10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động số 35/2002/QH10

Luật số Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10 do Quốc hội thông qua ngày 02/04/2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994.

Nghị định của chính phủ số 02/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 02/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 quy định chi tiết thi hành bộ luật lao động và luật giáo dục về dạy nghề.