List/Grid

Tag Archives: Bộ lao động thương binh và xã hội

Quyết định số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH  ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quyết định số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH  ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Nghị định số 186/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 186/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 186/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – thương binh xã hội.

Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006

 Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề.
Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật lao động về tiền lương