List/Grid

Tag Archives: bảo vệ biên giới quốc gia

Nghị định số 129/2006/NĐ-CP ngày 31/10/2006

Nghị định số 129/2006/NĐ-CP ngày 31/10/2006

Nghị định số 129/2006/NĐ-CP ngày 31/10/2006 do Chính phủ ban hành quy định hành vi vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; hình thức xử phạt, mức phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 ngày 17/06/2003

Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 ngày 17/06/2003

Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 ngày 17/06/2003 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 quy định về biên giới quốc gia; chế độ pháp lý về biên giới quốc gia; xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới; chế độ pháp lý, quy chế quản lý và bảo vệ vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do pháp luật Việt Nam quy định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.