List/Grid

Tag Archives: bảo hiểm xã hội

Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010

Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010

Nghị định 29/2010/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2008

Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2008

Nghị định của Chính Phủ số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội.

Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008

Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008

Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008 do Chính phủ ban hành điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Bộ Luật Lao động được QH09 thông qua ngày 23/06/1994

Bộ Luật Lao động được QH09 thông qua ngày 23/06/1994

Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. Bộ Luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.