List/Grid

Tag Archives: bảo đảm cho các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Nghị định của Chính Phủ số 19/2003 /NĐ-CP ngày 07/03/2003

Nghị định của Chính Phủ số 19/2003 /NĐ-CP ngày 07/03/2003

Nghị định của Chính Phủ số 19/2003 /NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2003 quy định trách nhiệm của cơ quan Hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước