List/Grid

Tag Archives: àng trữ

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được QH08, ngày 28/12/1989

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được QH08, ngày 28/12/1989

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 quy định sửa đổi bổ sung một số điều của phần chung Bộ luật Hình sự