List/Grid

Tag Archives: 96/2009

Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009

Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009

Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.