List/Grid

Tag Archives: 92/2006/NĐ-CPquy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cả nước; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của các vùng kinh tế – xã hội

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định về trách nhiệm và trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cả nước.