List/Grid

Tag Archives: 79/2008/nđ-cp

Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường.

Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/07/2008

Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/07/2008

Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/07/2008 của chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm.