List/Grid

Tag Archives: 63/2008/QĐ-BTC

Quyết định 63/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008.

Quyết định 63/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008.

Quyết định số 63/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 01 tháng 08 năm 2008 về việc ban hành mã nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước.