List/Grid

Tag Archives: 57/2005/QH11

Luật sửa đổi bổ sung  một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 do quốc hội thông qua ngày 29/11/2005