List/Grid

Tag Archives: 53/2006/NĐ-CP

Nghị định 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006

Nghị định 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006

Nghị định 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 do Chính phủ ban hành uy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu.

Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006

Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006

Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 do Chính phủ ban hành về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.