List/Grid

Tag Archives: 41/2009/TT-BTC

Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam.