List/Grid

Tag Archives: 39/2010/TT-BTC

Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010

Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010

Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 10/09/2010 quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản.

Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 22/03/2010

Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 22/03/2010

Thông tư 39/2010/TT-BTC ngày 22/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010.