List/Grid

Tag Archives: 33/2009/TT- BGDĐT

Thông tư 33/2009/TT- BGDĐT ngày 13/11/2009

Thông tư 33/2009/TT- BGDĐT ngày 13/11/2009

Thông tư 33/2009/TT- BGDĐT ngày 13/11/2009 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng- an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học( có cấp trung học phổ thông ).