List/Grid

Tag Archives: 32/2008/NĐ-CP

Nghị định số 32/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/03/2008

Nghị định số 32/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/03/2008

Nghị định của Chính phủ số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo.