List/Grid

Tag Archives: 2500

Thông tư số 72/2009/TT-BTC ngày 09/04/2009

Thông tư số 72/2009/TT-BTC ngày 09/04/2009

Thông tư số 72/2009/TT-BTC ngày 09/04/2009 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 25.22 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.