List/Grid

Tag Archives: 204/2004/NĐ-CP

Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/8/2011

Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/8/2011

Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện do Việt Nam đầu tư tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Thông tư số 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/03/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/03/2010

Thông tư 08/2010/TT-BTTTT ngày 23/03/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/09/2009

Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/09/2009

Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/09/2009 do Chính Phủ ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định số 2042004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 2042004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ Quy định Chế độ tiền lương đối với Cán bộ, Công chức, viên chức và lực lượng vũ trang