List/Grid

Tag Archives: 19/2010/NĐ-CP

Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010

Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010

Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 sửa đổi, bổ sung các điểm C,D,G,H vài khoản 5 điều 2 nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài nguyên và môi trường.

Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010

Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010

Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính Phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung các điểm C, D, G, H và I Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.