List/Grid

Tag Archives: 17/2010/TT-BKHCN

Thông tư số 17/2010/TT-BKHCN ngày 03/12/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BKHCN ngày 03/12/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BKHCN ngày 03/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định tạm thời về việc xây dựng và quản lý Dự án khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.