List/Grid

Tag Archives: 17/2007/NĐ-CP

Nghị định số 17/2007/NĐ-CP ngày 01/02/2007

Nghị định số 17/2007/NĐ-CP ngày 01/02/2007

Nghị định số 17/2007/NĐ-CP ngày 01/02/2007 do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 54/CP ngày 07 tháng 08 năm 1995 của Chính phủ.