List/Grid

Tag Archives: 13/2010/TT-BCT

Thông tư  số 13/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010

Thông tư số 13/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010

Thông tư  số 13/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện.