List/Grid

Tag Archives: 122/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC  ngày 25/12/2008

Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008

Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ban hành quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008

Quyết định 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008

Quyết định 122/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính