List/Grid

Tag Archives: 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/08/2010

Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/08/2010

Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03 tháng 08 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng.