List/Grid

Tag Archives: 10/2011/TT-BYT

Thông tư số 10/2011/TT-BYT ngày 25/02/2011

Thông tư số 10/2011/TT-BYT ngày 25/02/2011

Thông tư số 10/2011/TT-BYT ngày 25/02/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.