List/Grid

Tag Archives: 10/2010/TT-BTC

Thông tư số 10/2010/TT-BTC ngày 18/01/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BTC ngày 18/01/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/01/2010 quy định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.