List/Grid

Tag Archives: 03/2009/TT/BVHTTDL

Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2009

Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2009

Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/08/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm văn hóa thành phố, tỉnh trực thuộc Trung Ương.