List/Grid

Tag Archives: 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC  ngày 08/01/2010

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC  ngày 08/01/2010 do Bộ Tài nguyên môi trường, bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất