Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ

và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô tại Biểu thuế xuất khẩu

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu  thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô thuộc phân nhóm 2709.00.10.00 và 2709.00.20.00 từ 20%(quy định tại Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )xuống mức thuế suất thuế xuất khẩu mới là 10% và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2008.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.
 

                                                                    KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                  THỨ TRƯỞNG
                                                               (Đã ký)
                                                              Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.