Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2010BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————–

Số: 795/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH

VỀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC,

CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

———————————–

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo – CSĐT) được xác định trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội của CSĐT.

Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các CSĐT dựa trên các tiêu chí sau:

1. Số nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, học sinh hệ chính quy các trình độ quy đổi về trình độ đào tạo của CSĐT (sau đây gọi chung là sinh viên, học sinh quy đổi) tính trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi.

(Phương pháp quy đổi giảng viên, quy đổi nghiên cứu sinh, học viên, cao học, sinh viên, học sinh được quy định trong phụ lục 1 đính kèm theo quyết định này).

2. Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tính trên 1 sinh viên, học sinh quy đổi.

3. Báo cáo thực hiện các nội dung công khai của cơ sở đào tạo theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Để xác định chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy các bậc học, CSĐT áp dụng các tiêu chí nêu tại Điều 1 như sau:

1. Số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi:

a) Đối với cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng.

– Các nhóm ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, văn hóa, du lịch, báo chí, thư viện, khoa học xã hội nhân văn, pháp lý, hành chính, sư phạm: Không quá 25 sinh viên quy đổi.

– Các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, nông lâm ngư, thủy lợi, khoa học tự nhiên, giao thông, xây dựng, mỏ địa chất: Không quá 20 sinh viên quy đổi.

– Các nhóm ngành nghệ thuật, thể dục thể thao: Không quá 15 sinh viên quy đổi.

– Nhóm ngành y dược:

+ Đại học: Không quá 10 sinh viên quy đổi;

+ Cao đẳng: Không quá 15 sinh viên quy đổi;

b) Đối với cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

– Các nhóm ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, văn hóa, du lịch, báo chí, thư viện, khoa học xã hội nhân văn, sư phạm: Không quá 30 học sinh quy đổi.

– Các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, xây dựng, cơ khí giao thông, điện – điện tử: Không quá 25 học sinh quy đổi.

– Các nhóm ngành y dược, nghệ thuật, thể dục thể thao: Không quá 20 học sinh quy đổi.

2. Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tính trên 1 sinh viên, học sinh quy đổi tối thiểu là 2m2. Các CSĐT có diện tích sàn xây dựng trên 1 sinh viên, học sinh quy đổi thấp hơn 2m2 thì chỉ tiêu tuyển sinh chính quy sẽ không được tăng đồng thời các chỉ tiêu còn lại (vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai, cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề) sẽ giảm so với năm trước.

Điều 3. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2010 của các CSĐT.

1. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ, trình độ thạc sĩ.

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo sau đại học của các cơ sở có đào tạo sau đại học được xác định trên cơ sở số giảng viên quy đổi về giảng viên có trình độ tiến sĩ.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy của một CSĐT được xác định theo nguyên tắc sau:

a) Các CSĐT có số sinh viên, học sinh quy đổi tính trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi:

– Thấp hơn mức quy định tại Điều 2 của Quyết định này: Chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2010 được phép tăng thêm nhưng không quá 5% so với chỉ tiêu của năm 2009.

– Bằng mức quy định tại Điều 2 của Quyết định này: Chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2010 được giữ ổn định bằng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2009;

– Cao hơn mức quy định tại Điều 2 của Quyết định này: Chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2010 sẽ giảm so với năm 2009, để chậm nhất vào năm 2012 có số sinh viên, học sinh chính quy quy đổi tính trên 1 giảng viên quy đổi đạt bằng mức quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Những trường hợp đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét cụ thể.

b) Những CSĐT tuyển sinh năm đầu tiên hoặc năm thứ hai: Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy năm 2010 được xác định tối đa là 100 sinh viên cho 1 ngành đồng thời giữ quy mô sau 3 năm không vượt quá 3.000 sinh viên.

c) Những CSĐT các ngành đặc biệt, ngành xã hội có nhu cầu, ngành thuộc các lĩnh vực ưu tiên: Chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2010 tăng tối đa không quá 10% so với chỉ tiêu năm 2009. Cơ sở đào tạo phải có văn bản thuyết minh và sẽ được xem xét cụ thể đối với từng cơ sở.

d) Các CSĐT có kết quả tuyển sinh chính quy năm 2009 vượt quá 10% số chỉ tiêu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định sẽ bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2010. Số chỉ tiêu trừ đúng bằng số chỉ tiêu tuyển vượt (đối với cơ sở đào tạo có chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 lớn hơn 1.000 chỉ tiêu) hoặc bằng 70% số chỉ tiêu tuyển vượt (đối với cơ sở đào tạo có chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 thấp hơn hoặc bằng 1.000 chỉ tiêu).

đ) Các cơ sở đào tạo có kết quả tuyển sinh năm 2009 đạt thấp hơn 50% số chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ban đầu: Căn cứ tình hình cụ thể của từng CSĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 phù hợp với thực tế của từng cơ sở.

(Việc xác định cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh các trình độ của CSĐT và việc trừ chỉ tiêu tuyển sinh được quy định tại phụ lục 2 kèm theo Quyết định này).

3. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề ở các CSĐT đại học, cao đẳng.

a) Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo các hình thức khác (vừa làm vừa học, liên thông, bằng hai, cao đẳng nghề, trung cấp nghề) của một CSĐT được xác định tối đa bằng 80% số chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy đại học, cao đẳng đã được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quyết định này.

b) Chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp:

– Trong CSĐT đại học: Không quá 50% số chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

– Trong CSĐT cao đẳng: Không quá 80% số chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy.

– Với những CSĐT cao đẳng mới được thành lập từ 1 đến 2 năm trên cơ sở trường trung cấp chuyên nghiệp: Chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp được xác định theo năng lực và nhu cầu thực tế của địa phương nơi CSĐT đóng.

Điều 4. Quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh:

1. Căn cứ các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Quyết định này cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong năm của trường.

2. Sau khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh của trường, thủ trưởng CSĐT gửi đến các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xin ý kiến về chỉ tiêu mà các CSĐT đã xác định.

3. Cơ sở đào tạo gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (nội dung báo cáo theo phụ lục 3 đính kèm).

4. Căn cứ kết quả tuyển sinh năm 2009; Căn cứ báo cáo thực hiện công khai, bản đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 của các CSĐT và ý kiến của cơ quan chủ quản, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thông báo cho các CSĐT.

Điều 5. Xử phạt đối với vi phạm trong xác định chỉ tiêu và thực hiện tuyển sinh năm 2010.

1. Những CSĐT không thực hiện báo cáo công khai mà không có lý do sẽ bị dừng không giao chỉ tiêu tuyển sinh.

2. Những CSĐT báo cáo thực hiện công khai không trung thực: Người đứng đầu CSĐT phải chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo và trường sẽ tạm dừng không giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2011.

3. Những cơ sở báo cáo công khai không đầy đủ các nội dung công khai mà không có lý do sẽ bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh.

4. Những CSĐT có kết quả tuyển sinh chính quy năm 2010 vượt trên 10% số chỉ tiêu chính quy đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định theo các quy định của Quyết định này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2011.

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục 2 kèm theo Quyết định này).

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các CSĐT báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để xử lý.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 6;
– PTT, BT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Sở GD&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ
– Website của Bộ GD&ĐT;
– Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ;
– Lưu: VT, Vụ KHTC (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Vũ Luận

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.