Quyết định 58/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008


QUYẾT ĐỊNH


Về việc bãi bỏ quy định thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

đối với đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích

của xã tại Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính

———


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 tháng 1993;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Bãi bỏ quy định “Ủy ban nhân dân xã sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã để cho hộ gia đình, cá nhân thuê thì Ủy ban nhân dân xã là người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp” tại khoản 2 Mục I Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không được tính thêm thuế sử dụng đất nông nghiệp vào tiền thuê đất của các hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.