Nghị định số 79/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện,

NGHỊ ĐỊNH:

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.- Phạm vi điều chỉnh:

1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện (dưới đây gọi là vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tấn số vô tuyến điện) là hành vi cố ý hoặc vô ý của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy tắc quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyền điện quy định trong Nghị định này bao gồm:

a) Vi phạm trong thiết lập, bảo đảm an toàn, thông suốt mạng lưới bưu chính; cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính; phát hành, lưu hành, sử dụng, xuất khẩu, nhập khẩu tem bưu chính;

b) Vi phạm trong thiết lập, bảo đảm an toàn, thông suốt mạng lưới viễn thông; cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông;

c) Vi phạm trong quản lý, sử dụng phổ tần số vô tuyến điện và thiết bị phát sóng vô tuyền điện;

d) Vi phạm về giá, cước, phí bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện;

e) Vi phạm về tiêu chuẩn công nghệ, thiết bị mạng lưới; lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị; xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông.

 

Điều 2.- Đối tượng áp dụng:

1. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện đều bị xử phạt theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện trên lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thêm lục địa của Việt Nam thì bị xử phạt như đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 5 và Điều 6 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

 

Điều 3.- Nguyên tắc xử phạt:

1. Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện phải do người có thẩm quyền quy định tại các Điều 23, 24 và 25 Nghị định này tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Mọi hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử phạt phải được tiến hành nhanh chóng, công minh. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khẩn trương khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Đối với thiệt hại đến 1.000.000 đồng mà các bên không tự thoả thuận được thì người có thẩm quyền xử phạt quyết định mức bồi thường; những thiệt hại trên 1.000.000 đồng được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

3. Một hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện chỉ bị xử phạt một lần. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt.

4. Việc xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân; những tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng quy định tại các Điều 7 và 8 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính để quyết định hình thức, biện pháp, mức xử phạt thích hợp.

5. Không xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ, hoặc vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi của mình.

6. Nghiêm cấm việc giữ lại các vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử phạt hành chính.

 

Điều 4.- Thời hiệu xử phạt:

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện trừ trường hợp quy dịnh tại các Khoản 2 và 3 Điều này.

2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là hai năm kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện đối với hành vi vi phạm hành chính về giá, cước, phí bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; về xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông; xuất khẩu, nhập khẩu tem bưu chính; sản xuất tem bưu chính giả.

3. Đối với cá nhân bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự mà có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án, thì bị xử phạt vi phạm hành chính nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp này là ba tháng kể từ ngày có quyết định đình chỉ.

4. Quá thời hạn nói tại các Khoản 1 và 2 Điều này thì không xử phạt nhưng có thể áp dụng các biện pháp quy định tại các điểm a, b và d Khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

5. Trong thời hạn được quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này nếu cá nhân, tổ chức có vi phạm hành chính mới hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt tính từ thời điểm thực hiện vi phạm hành chính mới hoặc từ thời điểm hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt chấm dứt.

 

Điều 5.- Các hình thức xử phạt:

1. Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tuỳ theo tính chất, mức dộ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn bị áp dụng một số hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

3. Ngoài các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung nêu trên, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khác:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép;

b) Buộc thực hiện những biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sống, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;

c) Buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra đối với những thiệt hại đến 1.000.000 đồng;

d) Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, văn hoá phẩm độc hại.

4. Hình thức xử phạt hành chính, xử phạt bổ sung và các biện pháp áp dụng đối với từng hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện được quy định cụ thể tại Chương II, Nghị định này.

Các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính trừ khi cần thiết áp dụng các biện pháp quy định tại các điểm a, b, d Khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm hành chính đã hết thời hiệu xử phạt.

5. Khi áp dụng hình thức phạt tiền, mức phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện là mức trung bình của khung phạt tiền tương ứng với hành vi đó được quy định tại Nghị định này; nếu vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tiền có thể giảm xuống thấp hơn nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung phạt tiền; nếu vi phạm có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền có thể tăng lên cao hơn nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

 

CHƯƠNG II
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ
TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN; HÌNH THỨC
VÀ MỨC XỬ PHẠT

 

MỤC 1
VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG VIỆC THIẾT LẬP MẠNG LƯỚI, BẢO ĐẢM AN TOÀN, THÔNG SUỐT MẠNG LƯỚI BƯU CHÍNH; CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH;
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH;
HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

 

Điều 6.- Xử phạt vi phạm về thiết lập mạng lưới bưu chính:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không khai báo làm thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập mạng lưới bưu chính khi giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển bưu chính dùng để chuyên chở hàng hoá, chở người trái quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc sử dụng trang thiết bị bưu chính chuyên dùng khác không đúng mục đích.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đông đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vị sau đây:

a) Thiếp lập mạng lưới bưu chính không đúng quy định trong giấy phép;

b) Đóng, mở các đường thư liên tỉnh, quốc tế bao gồm cả việc đóng, mở các bưu cục ngoại dịch, bưu cục kiểm quan không có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

c) Sửa chữa, tẩy xoá giấy phép thiết lập mạng lưới bưu chính;

d) Sử dụng giấy phép thiết lập mạng lưới bưu chính quá thời hạn.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng lưới bưu chính không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

5. Hình thức xử phạt bổ xung áp dụng với các hành vi vi phạm tại Điều này:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại Khoản 4.

 

Điều 7.- Xử phạt vi phạm về bảo đảm an toàn, thông suốt của mạng lưới bưu chính:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm dịch chuyển vị trí, làm thay đổi trạng thái lắp đặt hoặc làm hư hỏng, làm mất tác dụng của thùng thư bưu chính;

b) Không niêm yết hoặc niêm yết không đúng quy định về thời gian mở cửa phục vụ tại bưu cục, điểm phục vụ;

c) Không mở cửa hoặc mở cửa bưu cục, điểm phục vụ không đúng thời gian quy định.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng không đúng qui định dấu ngày của bưu cục, dấu niêm phong túi thư, túi bưu phẩm, túi bưu kiện;

b) Giữ, làm hư hỏng bưu phẩm (trừ thư), bưu kiện của người khác không đúng quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kiểm tra trái pháp luật túi bưu phẩm, bưu kiện trên đường vận chuyển;

b) Làm hư hỏng hoặc làm mất túi bưu phẩm, bưu kiện, báo chí trên đường vận chuyển;

c) Sử dụng dấu ngày của bưu cục, dấu niêm phong túi thư, túi bưu phẩm, túi bưu kiện giả.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Trì hoãn, khước từ hoặc có hành vi khác nhằm trốn tránh việc thực hiện quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc huy động phương tiện, thiết bị bảo đảm vận chuyển tài liệu công văn, phục vụ các nhu cầu thông tin trong trường hợp khẩn cấp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Cản trở, gây ách tắc việc khai thác, vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ quy định về bảo vệ túi thư đặc biệt hoặc tài liệu bí mật Nhà nước gửi qua đường bưu chính.

6. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp áp dụng đối với các hành vi vi phạm tại Điều này:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1, điểm c Khoản 3;

b) Buộc khôi phục lại tình trạnh ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra đối với vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1; điểm a Khoản 3;

c) Buộc bồi thường đối với những thiệt hại đến 1.000.000 đồng nếu các bên không tự thoả thuận được đối với vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1; điểm b Khoản 2; điểm a Khoản 3.

 

Điều 8.- Xử phạt vi phạm về cung cấp, sử dụng dịch vụ bưu chính:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không khai báo làm thủ tục cấp lại khi giấy phép cung cấp dịch vụ bưu chính bị mất, bị hư hỏng.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng dịch vụ bưu chính để đe doạ, quấy rối, xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của người khác mà chưa đến mức độ truy cứa trách nhiệm hình sự;

b) Đưa thêm, tráo đổi vật phẩm, hàng hoá trong bưu phẩm, bưu kiện sau khi đã làm xong các thủ tục nhận gửi;

c) Kê khai nội dung bưu phẩm, bưu kiện không đúng với phiếu gửi;

d) Ngăn cản hoặc từ trối trái pháp luật việc cung cấp dịch vụ bưu chính;

e) Cho người khác thuê, mượn, dùng chung trái phép hộp thư thuê bao;

f) Gửi hoặc nhận gửi trong bưu phẩm, bưu kiện vật phẩm, hàng hoá làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi gửi hoặc nhận gửi trong bưu phẩm, bưu kiện vật phẩm, hàng hoá mà Nhà nước nước ngoài có quan hệ bưu chính với Việt Nam cấm nhập khẩu trong trường hợp gửi đi nước ngoài.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp dịch vụ bưu chính không đúng quy định trong giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b) Làm đại lý cho tổ chức nước ngoài để kinh doanh dịch vụ bưu chính không dúng quy định trong giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

c) Đóng, mở dịch vụ bưu chính trong nước và với nước ngoài không đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d) Sửa chữa, tẩy xoá giấy phép hành nghề cung cấp dịch vụ bưu chính;

e) Gửi hoặc nhận gửi trong bưu phẩm, bưu kiện hàng hoá, vật phẩm thuộc danh mục gửi có điều kiện mà không thực hiện đúng các yêu cầu theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp dịch vụ bưu chính không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b) Làm đại lý cho tổ chức nước ngoài để kinh doanh dịch vụ bưu chính không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

c) Đóng, mở các dịch vụ bưu chính trong nước và với nước ngoài không có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d) Sử dụng giấy phép hành nghề cung cấp dịch vụ bưu chính quá thời hạn;

e) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn giấy phép hành nghề cung cấp dịch vụ bưu chính;

f) Làm dịch vụ mang thư ra nước ngoài, mang thư từ nước ngoài vào Việt Nam mà không có phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

g) Gửi hoặc nhận gửi vật phẩm, hàng hoá Nhà nước Việt Nam cấm lưu thông, cấm lưu hành.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gửi hoặc nhận gửi vật gây cháy, nổ, gây nguy hại cho sức khoẻ con người, lây lan dịch bệnh.

7. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp áp dụng đối với hành vi vi phạm tại Điều này:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với vi phạm quy định tại điểm e Khoản 5;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại Khoản 3; Khoản 4; các điểm a, b, c, d, e và g Khoản 5; Khoản 6;

c) Buộc bồi thường đối với những thiệt hại đến 1.000.000 đồng nếu các bên không tự thoả thuận được đối với vi phạm quy định tại điểm f Khoản 2; điểm e Khoản 4;

d) Buộc áp dụng những biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sống, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra đối với vi phạm quy định tại điểm f Khoản 2; điểm e Khoản 4; Khoản 6.

e) Buộc tiêu huỷ vật phẩm làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường sống, lây lan dịch bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm f Khoản 2; điểm e Khoản 4; Khoản 6.

 

Điều 9.- Xử phạt vi phạm về bảo đảm bí mật bưu phẩm, bưu kiện:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi vô ý tiết lộ tên, địa chỉ người sử dụng Bưu điện.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bóc, mở bưu phẩm (trừ thư), bưu kiện của người khác không đúng quy định của pháp luật;

b) Cố ý tiết lộ nội dung bưu phẩm (trừ thư), bưu kiện hoặc tên, địa chỉ người sử dụng Bưu kiện.

 

Điều 10.- Xử phạt vi phạm về quản lý, sử dụng tem bưu chính:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng tem bưu chính không đúng quy định của pháp luật;

b) Bán tem cước phí bưu chính không đúng giá in trên con tem.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi lưu hành tem bưu chính chưa có thông báo phát hành hoặc tem bưu chính đã có quyết định thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu tem bưu chính không đúng quy định trong giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Làm ra hoặc buôn bán tem bưu chính giả mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Xuất khẩu, nhập khẩu tem bưu chính không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Hình thức xử phạt bổ sung áp dụng đối với hành vi vi phạm tại Điều này:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4.

 

MỤC 2
VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG VIỆC THIẾT LẬP MẠNG LƯỚI, BẢO ĐẢM AN TOÀN, THÔNG SUỐT MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG; CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG; HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

 

Điều 11.- Xử phạt vi phạm về thiết lập mạng lưới viễn thông:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không khai báo làm thủ tục cấp lại khi giấy phép thiết lập mạng lưới viễn thông bị mất hoặc bị hư hỏng.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thiết lập mạng lưới viễn thông chuyên dùng không đúng quy định trong giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b) Mở rộng mạng lưới viễn thông không đúng quy định trong giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thiết lập mạng lưới viễn thông công cộng không đúng quy định trong giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b) Thiết lập trạm mặt đất hoặc sử dụng thiết bị thông tin qua vệ tinh không đúng quy định trong giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Kết nối các máy tính, mạng máy tính với mạng máy tính toàn cầu Internet không đúng quy định trong giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Thiết lập mạng lưới viễn thông chuyên dùng không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

e) Đầu nối hai mạng lưới viễn thông chuyên dùng trực tiếp với nhau không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

f) Đóng, mở các đường viễn thông liên tỉnh, quốc tế bao gồm cả việc thiết lập thông tin máy tính qua mạng lưới viễn thông công cộng hoặc đóng, mở đài thông tin duyên hải không có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

g) Sửa chữa, tẩy xoá giấy phép;

h) Sử dụng giấy phép quá thời hạn.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thiết lập mạng lưới viễn thông công cộng không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b) Thiết lập trạm mặt đất hoặc sử dụng hệ thống thiết bị thông tin qua vệ tinh không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; c) Kết nối các máy tính, mạng máy tính với mạng máy tính toàn cầu Internet không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn giấy phép.

5. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp áp dụng đối với hành vi vi phạm tại Điều này:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a Khoản 2; tước quyền sử dụng từ 3 đến 6 tháng đối với vi phạm quy định tại các điểm b, c, e và g Khoản 3; tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với vi phạm quy định tại điểm d Khoản 4;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại các điểm d, g và h Khoản 3; Khoản 4;

c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra đối với vi phạm quy định tại các điểm e và f Khoản 3.

 

Điều 12.- Xử phạt vi phạm về bảo vệ an toàn, thông suốt của mạng lưới viễn thông:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hỏng đường dây, ăngten hoặc trang thiết bị của hệ thống truyền dẫn, chuyển mạch và các thiết bị viễn thông khác thuộc mạng lưới nội hạt.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thu trộm, nghe trộm các tín hiệu viễn thông;

b) Không thực hiện đúng các quy định đấu nối khi kết nối mạng lưới viễn thông chuyên dùng vào mạng lưới viễn thông công cộng;

c) Kết nối mạng lưới viễn thông chuyên dùng vào mạng lưới viễn thông công cộng mà các tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị và mạng lưới viễn thông chuyên dùng không phù hợp với mạng lưới viễn thông công cộng;

d) Làm hư hỏng đường dây, ăngten hoặc trang thiết bị của hệ thống truyền dẫn, chyển mạch và các thiết bị viễn thông khác thuộc mạng lưới nội tỉnh;

e) Dùng thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, tin học hoặc thiết bị khác thâm nhập trái phép vào mạng lưới viễn thông công cộng, mạng lưới viễn thông chuyên dùng hoặc đường thuê bao viễn thông khác.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm hư hỏng đường dây, ăngten hoặc trang thiết bị của hệ thống truyền dẫn, chuyển mạch và các thiết bị viễn thông khác của mạng viễn thông thuộc hệ thống đường trục viễn thông quốc gia (hệ thống chuyển mạch truyền dẫn liên tỉnh, quốc tế);

b) Trì hoãn, khước từ hoặc có những hành vi khác nhằm trốn tránh thực hiện quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc huy động mạng lưới viễn thông công cộng, mạng lưới viễn thông chuyên dùng để phục vụ các nhu cầu thông tin khẩn cấp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp áp dụng đối với hành vi vi phạm tại Điều này:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại Khoản 1; các điểm a, d và e Khoản 2; điểm a Khoản 3;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với vi phạm quy định tại Khoản 1; điểm d Khoản 2; điểm a Khoản 3;

c) Buộc bồi thường đối với thiệt hại đến 1.000.000 đồng nếu các bên không tự thoả thuận được đối với vi phạm quy định tại Khoản 1; điểm a, d và e Khoản 2; điểm a Khoản 3.

 

Điều 13.- Xử phạt vi phạm về cung cấp, sử dụng các dịch vụ viễn thông:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không khai báo làm thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề cung cấp dịch vụ viễn thông bị mất hoặc bị hư hỏng.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Người thuê bao viễn thông sử dụng các thiết bị thuê bao để kinh doanh các dịch vụ viễn thông;

b) Sử dụng tiếng mật trong các điện văn mà không đăng ký, không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

c) Sử dụng dịch vụ viễn thông để đe doạ, quấy rối, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng thiết bị của mạng lưới viễn thông chuyên dùng để kinh doanh các dịch vụ viễn thông;

b) Cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng nội dung quy định trong giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

c) Làm đại lý cho tổ chức nước ngoài để kinh doanh dịch vụ viễn thông không đúng nội dung quy định trong giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d) Đóng, mở các dịch vụ viễn thông trong nước và với nước ngoài không đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

e) Ngừng, tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông không thông báo cho người sử dụng dịch vụ viễn thông biết trước;

f) Sửa chữa, tẩy xoá giấy phép hành nghề cung cấp dịch vụ viễn thông;

g) Sử dụng quá hạn giấy phép hành nghề cung cấp dịch vụ viễn thông.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp dịch vụ viễn thông không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b) Làm đại lý cho tổ chức nước ngoài để kinh doanh dịch vụ viễn thông không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

c) Đóng, mở các dịch vụ viễn thông trong nước và với nước ngoài không có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn giấy phép hành nghề cung cấp dịch vụ viễn thông;

e) Không tuân thủ qui định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong khai thác, cung cấp các dịch vụ viễn thông mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

f) Chiếm đoạt, huỷ bỏ, tráo đổi, tiết lộ nội dung thông tin của người khác.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ viễn thông không được sử dụng ở Việt Nam.

6. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp áp dụng đối với hành vi vi phạm tại Điều này:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 1 đến 3 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và c Khoản 3; tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với vi phạm quy định tại điểm d Khoản 4;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại điểm a Khoản 2; các điểm a, b, c, d, f và g Khoản 3; các điểm a, b, c và d Khoản 4; Khoản 5;

c) Buộc bồi thường đối với thiệt hại đến 1.000.000 đồng nếu các bên không tự thoả thuận được đối với vi phạm quy định tại điểm c Khoản 2; điểm f Khoản 4.

 

MỤC 3
VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN; HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

 

Điều 14.- Xử phạt vi phạm về sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện và sử dụng tần số vô tuyến điện:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng trên một máy phát vô tuyến điện đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không khai báo làm thủ tục xin cấp lại giấy phép khi giấy phép bị hư hỏng hoặc bị mất;

b) Không lưu giữ giấy phép tại đài vô tuyền điện;

c) Không khai báo khi tạm ngừng từ hai tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động máy phát vô tuyến điện trong trường hợp giấy phép còn thời hạn.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng trên một máy phát vô tuyến điện đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng giấy phép quá thời hạn;

b) Đặt đài phát sai địa điểm qui định trong phạm vi tỉnh;

c) Sử dụng sai quy ước liên lạc: Hô hiệu, giờ liên lạc, quy cách ăng ten, phương thức phát, mục đích liên lạc;

d) Không khai báo, đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi máy phát khác;

e) Không khai báo, làm thủ tục thay đổi trong giấy phép khi đổi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dung máy phát vô tuyến điện.

3. Phạt tiền từ 500.000 đến 2.000.000 đồng trên một máy phát, một tần số vô tuyến điện đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đặt đài phát sai địa điểm quy định ra ngoài phạm vi các tỉnh;

b) Phát sai tần số cho phép;

c) Phát vượt quá công suất cho phép;

d) Liên lạc với các đài khác không có quy định trong giấy phép;

e) Tẩy xoá sửa chữa giấy phép, chứng chỉ chuyên môn;

f) Sử dụng người không có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định để vận hành máy phát vô tuyến điện;

g) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn giấy phép;

h) Thay đổi máy phát vô tuyến điện từ cố định thành di động không có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

i) Sử dụng tần số, máy phát vô tuyến điện có công suất đến 50W không có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trên một máy phát, một tần số vô tuyến điện đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng tần số, máy phát vô tuyến điện có công suất trên 50W đến 150W không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b) Sử dụng tần số, máy phát vô tuyến điện khi đã có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động máy phát vô tuyến điện;

c) Dự trữ, tàng trữ trái phép máy phát vô tuyến điện;

d) Không khai báo ngay với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi máy phát vô tuyến điện bị mất.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trên một tần số vô tuyến điện đối với hành vi sử dụng sai mục đích hoặc sai quy định các tần số trực canh, cứu nạn, cứu hộ, thông báo an toàn, tín hiệu chuẩn quốc tế, quốc gia.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trên một máy phát, một tần số vô tuyến điện đối với hành vi sử dụng tần số, máy phát vô tuyến điện có công suất trên 150W không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sử dụng thiệt bị thông tin liên lạc sóng ngắn đặt trên tầu bay, tầu biển nước ngoài khi tầu bay đã đậu xuống sân bay của Việt Nam, tầu biển đã vào vùng nội thuỷ của Việt Nam;

b) Không tuân thủ các quy định về thông tin liên lạc của Việt Nam khi tầu bay, tầu biển của Việt Nam hoặc nước ngoài ra, vào, trú đậu tại các sân bay, cảng của Việt Nam.

8. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng tần số vô tuyến điện khi tầu bay, tầu biển đi qua lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa của Việt Nam.

9. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp áp dụng đối với hành vi vi phạm tại Điều này:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 3; tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với vi phạm quy định tại điểm e Khoản 2, các điểm g và h Khoản 3;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại điểm a Khoản 2; các điểm e và i Khoản 3; điểm a và b Khoản 4; Khoản 6;

c) Buộc bồi thường đối với thiệt hại đến 1.000.000 đồng nếu các bên không tự thoả thuận được đối với vi phạm quy định tại các điểm b và c Khoản 2; các điểm a, b, c, d, h và i Khoản 3; các điểm a và b Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8.

 

Điều 15.- Xử phạt vi phạm về nhiễu có hại:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp chống gây nhiễu có hại theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi sử dụng các thiết bị điện tử dân dụng; thiết bị sinh ra tia lửa điện, điện, hồ quang điện dùng trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, y tế, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác gây nhiễu có hại đối với:

a) Mạng lưới viễn thông công cộng;

b) Mạng lưới viễn thông chuyên dùng;

c) Cơ sở truyền dẫn tín hiệu và phát sóng phát thanh, truyền hình hoặc thu, phát sóng vô tuyến điện khác.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện không đúng quy định trong giấy phép, gây nhiễu có hại đối với:

a) Mạng lưới viễn thông công cộng nội hạt;

b) Mạng lưới viễn thông chuyên dùng; cơ sở truyền dẫn tín hiệu và phát sóng phát thanh, truyền hình hoặc thu, phát sóng vô tuyến điện khác trong nội hạt.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện không đúng quy định trong giấy phép, gây nhiễu có hại đối với:

a) Mạng lưới viễn thông công cộng nội tỉnh;

b) Mạng lưới viễn thông chuyên dùng; cơ sở truyền dẫn tín hiệu và phát sóng phát thanh, truyền hình hoặc thu, phát sóng vô tuyến điện khác trong nội tỉnh.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến đến không đúng quy định trong giấy phép, gây nhiều có hại đối với:

a) Mạng lưới đường trục viễn thông quốc gia (hệ thống chuyển mạch truyền dẫn liên tỉnh, quốc tế);

b) Mạng lưới viễn thông chuyên dùng; cơ sở truyền dẫn tín hiệu và phát sóng phát thanh, truyền hình hoặc thu, phát sóng vô tuyến điện quốc gia, quốc tế;

c) Tần số trực canh, cứu nạn, cứu hộ, thông báo an toàn, tín hiệu chuẩn quốc gia và quốc tế.

5. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp áp dụng đối với hành vi vi phạm tại Điều này:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm quy định tại Khoản 2; tước quyền sử dụng giấy phép từ 3 đến 6 tháng đối với vi phạm quy định tại Khoản 3, tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với vi phạm quy định tại Khoản 4;

b) Buộc thực hiện các biện pháp chống gây nhiễu có hại đối với vi phạm quy định tại Khoản 1;

c) Buộc bồi thường đối với thiệt hại đến 1.000.000 đồng nếu các bên không tự thoả thuận được đối với vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4.

 

Điều 16.- Xử phạt vi phạm về sử dụng vô tuyến điện nghiệp dư:

Người sử dụng vô tuyến điện nghiệp dư có hành vi vi phạm thì bị xử phạt theo quy định tại các Điều 14, 15 Nghị định này.

 

MỤC 4
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIÁ, CƯỚC, PHÍ BƯU CHÍNH,
VIỄN THÔNG VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN; HÌNH THỨC
VÀ MỨC XỬ PHẠT

 

Điều 17.- Xử phạt vi phạm về giá, cước, phí bưu chính, viễn thông:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 20.000 đồng đối với hành vi không niêm yết công khai hoặc niêm yết bảng giá, cước, phí các dịch vụ bưu chính, viễn thông không đúng quy định hiện hành tại Bưu cục, điểm phục vụ, các đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông từ cấp huyện trở xuống.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không niêm yết công khai hoặc niêm yết bảng giá, cước, phí các dịch vụ bưu chính, viễn thông không đúng quy định hiện hành tại các Bưu cục trung tâm cấp tỉnh, thành phố, các Bưu cục cửa khẩu; các nhà khách, nhà hàng, khách sạn có phục vụ dịch vụ bưu chính, viễn thông.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi thu tiền của khách hàng sai mức quy định ghi trong bảng giá, cước, phí dịch vụ bưu chính, viễn thông hiện hành.

4. Hình thức xử phạt bổ sung áp dụng đối với các hành vi vi phạm tại Điều này:

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại Khoản 3.

 

Điều 18.- Xử phạt vi phạm về phí tần số vô tuyến điện:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp tiền phí sử dụng, bảo vệ tần số vô tuyến điện không đúng thời hạn ghi trong thông báo thu phí của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phí sử dụng, bảo vệ tần số vô tuyền điện, ngoài việc bị phạt tiền theo quy định tại Khoản 1 Điều này, còn phải trả lãi đối với số tiền chậm nộp theo lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm nộp tính từ thời điểm hết hạn nộp đến thời điểm thanh toán.

 

MỤC 5
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TIÊU CHUẨN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ MẠNG LƯỚI; LẮP ĐẶT, KIỂM TRA, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ; XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH BƯU CHÍNH,
VIỄN THÔNG; HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

 

Điều 19.- Xử phạt vi phạm về tiêu chuẩn công nghệ thiết bị mạng lưới bưu chính, viễn thông:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đưa vào sử dụng thiết bị trên mạng lưới bưu chính, viễn thông chưa qua kiểm định theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt thử nghiệm thiết bị trên mạng lưới bưu chính, viễn thông công cộng mà chưa có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp áp dụng đối với hành vi vi phạm tại Điều này:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 3 đến 6 tháng đối với vi phạm quy định tại Khoản 1;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại các Khoản 1 và 2;

c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra đối với hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1 và 2;

d) Buộc bồi thường đối với thiệt hại đến 1.000.000 đồng nếu các bên không tự thoả thuận được đối với vi phạm quy định tại các Khoản 1 và 2.

 

Điều 20.- Xử phạt vi phạm về đăng ký chất lượng thiết bị, vật liệu bưu chính, viễn thông:

1. Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không khai báo để làm thủ tục cấp lại khi giấy chứng nhận đăng ký chất lượng, chủng loại thiết bị, vật liệu bưu chính, viễn thông bị mất, bị hư hỏng.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận đăng lý chất lượng, chủng loại thiết bị, vật liệu bưu chính, viễn thông quá thời hạn.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Không đăng ký chất lượng, chủng loại sản phẩm đối với việc sản xuất, lắp ráp thiết bị, vật liệu bưu chính, viễn thông bắt buộc phải đăng ký;

b) Tẩy xoá giấy chứng nhận đăng ký chất lượng, chủng loại thiết bị, vật liệu bưu chính, viễn thông;

c) Đưa vào lưu thông thiết bị, vật liệu sản xuất, lắp ráp không đạt các chỉ tiêu chất lượng ghi trong giấy chứng nhận đăng lý chất lượng.

4. Hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm tại Điều này:

a) Tước quyền sử dụng không thời hạn giấy chứng nhận đăng ký chất lượng, chủng loại đối với vi phạm quy định tại các điểm b và c Khoản 3;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2; điểm b Khoản 3;

 

Điều 21.- Xử phạt các vi phạm về chất lượng dịch vụ:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông thấp hơn mức chất lượng đã đăng ký hoặc thấp hơn tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ bắt buộc áp dụng;

b) Không đảm bảo liên tục chất lượng dịch vụ bắt buộc áp dụng hoặc giảm chất lượng dịch vụ nhưng không thông báo cho người sử dụng.

2. Biện pháp áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1; b) Buộc bồi thường thiệt hại đến 1.000.000 đồng nếu các bên không tự thoả thuận được đối với vi phạm quy định tại Khoản 1.

 

Điều 22.- Xử phạt vi phạm trong lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông:

1. Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không khai báo để làm thủ tục cấp lại khi chứng chỉ hành nghề lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị bưu chính, viễn thông; chứng chỉ hành nghề xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông bị mất, bị hư hỏng.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện đúng tiêu chuẩn Việt Nam, quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong xây lắp công trình bưu chính, viễn thông;

b) Đưa vào vận hành, khai thác sử dụng công trình bưu chính, viễn thông chưa qua giám định tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành;

c) Thực hiện những công việc không đúng quy định trong chứng chỉ hành nghề lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị bưu chính, viễn thông; chứng chỉ hành nghề xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị bưu chính, viễn thông; thi công công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông không có chứng chỉ hành nghề phù hợp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

b) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê mượn chứng chỉ hành nghề lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị bưu chính, viễn thông; chứng chỉ hành nghề xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông;

c) Tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ hành nghề lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị bưu chính, viễn thông; chứng chỉ hành nghề xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính viễn thông;

d) Sử dụng chứng chỉ hành nghề lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị bưu chính, viễn thông; chứng chỉ hành nghề xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông quá thời hạn.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình bưu chính, viễn thông đi qua lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa của Việt Nam không đúng nội dung quy định trong giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình bưu chính, viễn thông đi qua lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa của Việt Nam mà chưa có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp áp dụng đối với hành vi vi phạm tại Điều này:

a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 3 đến 6 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm c Khoản 2; tước quyền sử dụng không thời hạn giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với vi phạm quy định tại các điểm b và c Khoản 3; Khoản 4;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại điểm c Khoản 3; Khoản 5;

c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a Khoản 2; Khoản 4; Khoản 5.

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG III
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT
VI PHẠM HÀNH CHÍNH

MỤC 1:
THẨM QUYỀN XỬ PHẠT

 

Điều 23.- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành bưu điện:

Lực lượng thanh tra chuyên ngành bưu điện có quyền xử phạt theo thẩm quyền qui định tại Điều 34 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện được quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan.

 

Điều 24.- Thẩm quyền xử phạt của Uỷ ban nhân dân các cấp:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có quyền xử phạt theo thẩm quyền quy định tại các Điều 26, 27 và 28 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa bàn do mình quản lý đối với các hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện được quy định tại Nghị định này.

 

Điều 25.- Thẩm quyền xử phạt của các cơ quan Cảnh sát; cơ quan Hải quan; cơ quan Thuế; cơ quan Quản lý thị trường và các cơ quan Thành tra chuyên ngành khác:

Cơ quan Cảnh sát; cơ quan Hải quan; cơ quan Thuế; cơ quan Quản lý thị trường và các cơ quan Thanh tra chuyên ngành khác có quyền xử phạt theo thẩm quyền quy định tại các Điều 29, 30, 32, 33 và 34 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mình quản lý được quy định tại Nghị định này.

 

Điều 26.- Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:

1. Việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyền điện đối với mạng lưới bưu chính, viễn thông chuyên dùng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ do cơ quan Thanh tra Quốc phòng và các lực lượng có thẩm quyền xử phạt thuộc Bộ Nội vụ thực hiện.

2. Trong trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều cơ quan thì việc xử phạt do cơ quan thụ lý đầu tiên thực hiện.

 

MỤC 2:
THỦ TỤC XỬ PHẠT

 

Điều 27.- Thủ tục áp dụng hình thức xử phạt chính:

1. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện, người có thẩm quyền xử phạt phải ra lệnh đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính.

2. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt cảnh cáo thì người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt tại chỗ theo thủ tục đơn giản quy định tại Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

3. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền thì người có thẩm quyền xử phạt phải kịp thời lập biên bản về vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Điều 47 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Nếu người lập biên bản không đủ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thì phải gửi kịp thời biên bản và các hồ sơ liên quan đến cấp có đủ thẩm quyền để ra quyết định xử phạt.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày lập biên bản về vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Điều 48 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Thời hạn trên có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

4. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp trong quyết định quy định cụ thể ngày có hiệu lực.

Quyết định xử phạt phải gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt và nơi thu tiền phạt trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt. Quyết định phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên phải được gửi cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

5. Tổ chức, cá nhân bị phạt tiền phải nộp tiền phạt tại nơi ghi trong quyết định xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng cục Bưu điện quy định việc thu và sử dụng tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

6. Nghiêm cấm người xử phạt trực tiếp thu tiền phạt.

 

Điều 28.- Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép:

1. Thủ tục tước quyền sử dụng các loại giấy phép về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện thực hiện đúng theo quy định tại Điều 50 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Khi phát hiện giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền hoặc giấy phép có nội dung trái pháp luật thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyền điện phải tiến hành thu hồi ngay, đồng thời báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biết.

 

Điều 29.- Thủ tục tịch thu và xử lý tang tật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính:

1. Khi áp dụng hình thức tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản theo đúng quy định tại Điều 51 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên phải gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

3. Việc xử lý tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính thực hiện theo đúng những qui định tại Điều 52 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

 

Điều 30.- Thi hành quyết định xử phạt:

1. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính phải thi hành quyết định xử phạt trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt trừ trường hợp pháp luật có qui định khác và được ghi rõ trong quyết định xử phạt. Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân bị xử phạt không tự giác chấp hành thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành.

2. Việc tổ chức cưỡng chế thi hành và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 31 Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hết hiệu lực thi hành sau một năm kể từ ngày ra quyết định; trong trường hợp tổ chức, cá nhân bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu tính từ ngày hành vi trì hoãn, trốn tránh chấm dứt.

 

Điều 31.- Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt:

1. Việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo các biện pháp sau đây:

a) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng;

b) Kê biên phần tài sản có trị giá tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

c) Các biện pháp cưỡng chế khác để thi hành quyết định xử phạt.

2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm có quyền ra quyết định cưỡng chế và có nhiệm vụ tổ chức việc cưỡng chế.

3. Lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm thi hành quyết định cưỡng chế của Uỷ ban nhân dân cùng cấp và phải phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này để tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế của các cơ quan đó khi được yêu cầu.

4. Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

 

CHƯƠNG IV
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 32.- Qui định về xử lý vi phạm

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện mà sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử phạt hoặc xử phạt không kịp thời, không đúng mức, xử phạt vượt quá thẩm quyền qui định thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Người bị xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện nếu có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hoặc cố tình trì hoãn, trốn tránh thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì tuỳ theo tình chất, mức độ vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính theo các qui định pháp luật hiện hành.

 

Điều 33.- Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

1. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt của người có thẩm quyền. Trong thời gian chờ đợt kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân bị xử phạt vẫn phải thi hành quyết định xử phạt trừ trường hợp buộc tháo dỡ công trình xây dựng.

Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại theo quy định tại các Điều 87 và 88 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Phép lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

2. Công dân có quyền tố cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện theo các quy định của pháp luật về khiếu nại, tổ cáo.

3. Công dân có quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Việc giải quyết tố cáo của công dân thực hiện theo qui định tại Điều 90 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

 

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 34.- Hiệu lực thi hành:

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các quy định trước đây về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và tấn số vô tuyến điện.

 

Điều 35.- Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: ,

Comments are closed.