Nghị định số 42/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Thứa, thị trấn huyện lỵ huyện Gia Lương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phá Lãng cùng huyện.

Thị trấn Thứa có 691 ha diện tích tự nhiên và 9.176 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Thứa: Đông giáp xã Phú Hoà và xã Trừng Xá; Tây giáp xã Bình Định; Nam giáp xã Trung Chính và xã Phú Lương; Bắc giáp xã Quỳnh Phú và xã Tân Lãng.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.