Nghị định số 34/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ;

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thành lập xã Thuận Đức thuộc thị xã Đồng Hới trên cơ sở 4.322 ha diện tích tự nhiên và 2.412 nhân khẩu của phường Đồng Sơn; 206 ha diện tích tự nhiên và 238 nhân khẩu của phường Bắc Lý và 350 nhân khẩu của xã Đức Ninh đang xây dựng kinh tế mới ở phía Tây phường Đồng Sơn.

Xã Thuận Đức có 4.528 ha diện tích tự nhiên và 3.000 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thuận Đức: Đông giáp các phường Bắc Lý, Đồng Sơn, xã Nghĩa Ninh, xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh); Tây giáp huyện Bố Trạch, Nam giáp huyện Quảng Ninh; Bắc giáp huyện Bố Trạch.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Phường Đồng Sơn có 1.965 ha diện tích tự nhiên và 11.438 nhân khẩu.

Phường Bắc Lý có 1.019 ha diện tích tự nhiên và 12.282 nhân khẩu. Xã Đức Ninh có 10.650 nhân khẩu, còn diện tích tự nhiên không thay đổi.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.