Nghị định số 28/1999/NĐ-CP ngày 21-04-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 28/1999/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 1999
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HUYỆN HÀ TIÊN THÀNH HUYỆN
KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Đổi tên huyện Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang thành huyện Kiên Lương.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , ,

Comments are closed.