Nghị định số 23/2000/NĐ-CP của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 23/2000/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2000

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐƯA CÂY THẢO QUẢ RA NGOÀI NHÓM IIA

CỦA DANH MỤC THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG

QUÝ, HIẾM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/HĐBT

NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 1992 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

(NAY LÀ CHÍNH PHỦ)

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1744/BNN-KL ngày 25 tháng 5 năm 2000) và ý kiến các thành viên Chính phủ trong tháng 6 năm 2000,


NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Đưa cây Thảo quả ra ngoài nhóm IIA của danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm ban hành theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17 tháng 01 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , ,

Comments are closed.