Nghị định số 17/2004/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH


CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 17/2004/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2004


VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ


NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNHCHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định,

NGHỊ ĐỊNH:


Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các phường Lộc Vượng, Thống Nhất, Lộc Hạ, Cửa Nam, Trần Quang Khải thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định như sau:

1. Thành lập phường Lộc Vượng trên cơ sở 420,07 ha diện tích tự nhiên và 7.962 nhân khẩu của xã Lộc Vượng.

Phường Lộc Vượng có 420,07 ha diện tích tự nhiên và 7.962 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Lộc Vượng: Đông giáp phường Thống Nhất; Tây giáp xã Lộc Hòa và huyện Mỹ Lộc; Nam giáp các phường Cửa Bắc, Bà Triệu, Quang Trung; Bắc giáp huyện Mỹ Lộc.

2. Thành lập phường Lộc Hạ trên cơ sở 349,50 ha diện tích tự nhiên và 6.931 nhân khẩu của xã Lộc Hạ.

Phường Lộc Hạ có 349,50 ha diện tích tự nhiên và 6.931 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Lộc Hạ: Đông giáp huyện Mỹ Lộc; Tây giáp phường Thống Nhất; Nam giáp các phường Thống Nhất, Hạ Long, Trần Tế Xương và xã Nam Phong; Bắc giáp huyện Mỹ Lộc.

3. Thành lập phường Thống Nhất trên cơ sở 36,53 ha diện tích tự nhiên và 1.200 nhân khẩu (còn lại) của xã Lộc Vượng; 0,60 ha diện tích tự nhiên và 221 nhân khẩu (còn lại) của xã Lộc Hạ; 13,70 ha diện tích tự nhiên và 1.464 nhân khẩu của phường Quang Trung; 18 ha diện tích tự nhiên và 4.193 nhân khẩu của phường Vị Hoàng.

Phường Thống Nhất có 68,83 ha diện tích tự nhiên và 7.078 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thống Nhất: Đông giáp các phường Hạ Long, Trần Tế Xương; Tây giáp phường Lộc Vượng; Nam giáp các phường Quang Trung, Vị Hoàng; Bắc giáp phường Lộc Hạ và huyện Mỹ Lộc.

4. Thành lập phường Cửa Nam trên cơ sở 127,60 ha diện tích tự nhiên và 4.828 nhân khẩu của xã Nam Phong; 50 ha diện tích tự nhiên và 1.300 nhân khẩu của xã Nam Vân.

Phường Cửa Nam có 177,60 ha diện tích tự nhiên và 6.128 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Cửa Nam : Đông giáp các xã Nam Phong, Nam Vân; Tây giáp các phường Năng Tĩnh, Trần Quang Khải; Nam giáp xã Nam Vân; Bắc giáp các phường Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo và xã Nam Phong.

5. Thành lập phường Trần Quang Khải trên cơ sở 90,60 ha diện tích tự nhiên và 8.489 nhân khẩu của phường Năng Tĩnh.

Phường Trần Quang Khải có 90,60 ha diện tích tự nhiên và 8.489 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trần Quang Khải: Đông giáp phường Cửa Nam và xã Nam Vân; Tây giáp phường Văn Miếu và xã Lộc An; Nam giáp các huyện Vụ Bản, Nam Trực; Bắc giáp phường Năng Tĩnh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các phường:

– Phường Quang Trung còn lại 29,49 ha diện tích tự nhiên và 10.956 nhân khẩu.

– Phường Vị Hoàng còn lại 54,70 ha diện tích tự nhiên và 8.851 nhân khẩu.

– Phường Năng Tĩnh còn lại 80 ha diện tích tự nhiên và 10.224 nhân khẩu.

– Xã Nam Phong còn lại 617,40 ha diện tích tự nhiên và 8.226 nhân khẩu.

– Xã Nam Vân còn lại 558,54 ha diện tích tự nhiên và 6.801 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , ,

Comments are closed.